Υπηρεσίες για Δημότες

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε θέματα που αφορούν στις συναλλαγές των Δημοτών με το Δήμο μας.

 Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης